Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Objavljeno: 14.12.2017

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. je objavljen 30. studenog 2017. godine

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu

b) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura

c) biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014

d) imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu

e) kod podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca

f) poduzetnik u teškoćama nije prihvatljivi korisnik

g) pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje

h) kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu

i) kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi.

 

Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate korisnici moraju ispunjavati uvjete prihvatljivosti korisnika iz stavka 1. točke a), b), e), f), g) i h) te dodatno:

a) nositelj diversificirane djelatnosti mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta

b) korisnik/nositelj diversificirane djelatnosti mora imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje

c) ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

 

Prihvatljive aktivnosti su nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti iz članka 10. Pravilnika poput građenja, rekonstrukcije i/ili opremanja objekata, nabava vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti pripreme projektne dokumentacije, upravljanja projektom i slično.

 

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 

(1) Projektom se uspostavlja nova nepoljoprivredna djelatnost za koju do podnošenja Zahtjeva za potporu nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti od nadležnog tijela.

(2) Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

(3) Korisnik mora izraditi i provesti poslovni plan za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu

(4) Prihvatljivi sektori iz članka 10. moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova.

(5) Aktivnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede.

(6) U sektoru prerade/trženja, izlazni proizvod prerade/predmet trženja mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora.

(7) Provođenje aktivnosti iz poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

 

Prihvatljivi sektori su:

 

1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:

a) usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima

b) usluge u društvenim djelatnostima

c) intelektualne usluge

3. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

4. sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

 

Više informacija u samom Pravilniku o provedbi tipa operacije 6.2.1. na http://ruralnirazvoj.hr/objavljen-pravilnik-o-provedbi-tipa-operacije-6-2-1-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima-iz-programa-ruralnog-razvoja-republike-hrvatske-za-razdoblje/

 

Za dodatne informacije i savjete u svezi natječaja nas kontaktirajte ili posjetite:

 

Općina Sv. Filip i Jakov, 023/389-808, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov

LAG Laura, 023/384-549, Šetalište kneza Branimira 2, 23 210 Biograd na Moru