Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, sportu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2016. godinu

Objavljeno: 02.10.2015

Sadržaj poziva u nastavku:

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09), članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine: 74/14), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15), članka 49. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09 i 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13), članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj: 71/06 i 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 , 94/13 i 85/15), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj: 76/93, 11/94 i 38/09), Zadarska županija objavljuje 

P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, sportu,
i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2016. godinu

I.

U javne potrebe u kulturi, prosvjeti, sportu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2016. godinu uvrstit će se programi djelomično ili u cijelosti:
a) KULTURA 
1. djelatnost ustanova u kulturi kojima je osnivač Zadarska županija,
2. djelatnost ustanova u kulturi kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave s područja Zadarske županije,
3. programi gradova i općina,
4. programi amaterskih udruga
5. znanstveno-istraživački programi,
6. filmski, video, TV, radio i multimedijalni programi,
7. programi glazbene kulture
8. programi investicijskih i kapitalnih ulaganja u kulturi,
9. nakladnička djelatnost,
10. izložbeno-scenski programi,
11. programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu 

b) PROSVJETA

• Predškolstvo
1. za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu i
2. predškolski programi,

• Osnovno školstvo
1. izborna i fakultativna nastava,
2. školski sportski klubovi,
3. natjecanja i smotre,
4. izvannastavni i izvanškolski programi,
5. eko grupe i škole u prirodi,
6. školski listovi,
7. programi tradicijske baštine,
8. programi tehničke kulture,
9. programi medijske kulture,
10. posebni programi,
11. ostali programi 

• Srednje školstvo 
1. izborna nastava,
2. školski športski klubovi,
3. natjecanja i smotre,
4. izvanškolski i izvannastavni programi,
5. eko grupe,
6. školski listovi,
7. programi tradicijske baštine,
8. ostali programi u srednjem školstvu i
9. kapitalna ulaganja u školske objekte.


c) SPORT

1. poticanje i promicanje sporta,
2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita
5. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
6. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
7. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Zadarsku županiju i gradove i općine na prostoru Zadarske županije
8. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta


d) TEHNIČKA KULTURA

1. poticanje i promicanje tehničke kulture; 
2. programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, 
3. specifični programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju darovitu i hendikepiranu djecu, 
4. programi prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programi organiziranja inventivnog rada, 
5. organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi, sajmova i sl.) 
6. nabavka opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.II.
Prijave projekata i programa u kulturi, tehničkoj kulturi, predškolstvu, osnovnom i srednjem školstvu podnose ustanove, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te ostale pravne i fizičke osobe, ukoliko se njihovi projekti i programi odnose na javne potrebe od interesa za Županiju kao cjelinu. 

Pravo prijave projekata i programa u sportu imaju pravne osobe sa sjedištem u Zadarskoj županiji koje su registrirane za djelatnost sporta.
Sastavni dio Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu bit će i program kojeg predloži Športska zajednica Zadarske županije.

Programe javnih potreba u sportu, koji se odnose na provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, nadležnim tijelima za poslove sporta u jedinicama područne (regionalne) samouprave, u pravilu predlaže školski sportski savez i lokalne sportske zajednice.

Sredstva za plaće, materijalne troškove i programe ustanova u kulturi, kojima je osnivač županija, dostavljaju se izravno Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.
Sredstva za plaće zaposlenicima u Zajednici tehničke kulture i Športskoj zajednici Zadarske županije, te pripadajućim sportskim savezima, utvrdit će se u visini koja će biti određena Odlukom o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2016. godinu.

Zajednice, i pripadajući savezi, su uz prijedlog programa javnih potreba, dužni dostaviti broj zaposlenika, stručnu spremu zaposlenika, godine staža zaposlenika i druge relevantne podatke za izračun plaća.

Gornja odredba odnosi se na zaposlenike u Zajednicama i pripadajućim savezima kojima su se sredstva za plaće u 2015. godini osiguravala u proračunu Zadarske županije.

III.
Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni na propisanim obrascima za svaki program poseban obrazac koje se mogu preuzeti na WEB stranicama Zadarske županije (www. zadarska-zupanija.hr). 

Prijedlozi Udruga moraju sadržavati slijedeće dokumente:

• ovjeren i potpisan OBRAZAC PRIJAVE OPISA PROGRAMA/PROJEKTA
• IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA (može i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u registru udruga)
• Za obveznike dvojnog knjigovodstva presliku godišnjeg financijskog izvješća Račun prihoda i rashoda za 2014. godinu /Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14)
• za obveznike jednostavnog knjigovodstva Odluku o ne sastavljanju financijskih izvješća usvojenu od upravljačkog tijela podnositelja te presliku knjiga primitaka i izdataka za 2014. godinu.
• potpisana i ovjerena izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 
• dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (RNO)
• vlastoručno potpisan životopis voditelja/ice prijavljenog programa/projekta
• dokaz o usklađenosti statuta Udruge sukladno novom Zakonu o udrugama Narodne novine br.74/2014 
• Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema Državi

Prijedlozi ustanova i jedinica lokalne samouprave moraju sadržavati:

• ovjeren i potpisan OBRAZAC PRIJAVE OPISA PROGRAMA/PROJEKTA
• Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema Državi

Prijedlozi fizičkih osoba moraju sadržavati: 

• ovjeren i potpisan OBRAZAC PRIJAVE OPISA PROGRAMA/PROJEKTA
• životopis kandidata
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
• Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema Državi
Prijedlozi trgovačkih društva moraju sadržavati: 

• ovjeren i potpisan OBRAZAC PRIJAVE OPISA PROGRAMA/PROJEKTA
• izvadak iz sudskog Registra ne stariji od 6 mjeseci 
• Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema Državi
Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s Pozivom dostavljaju se na adresu: 

Zadarska županija,
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Božidara Petranovića 8
23000 Zadar

Rok za dostavu prijava je 26. listopada 2015. godine.

Prijedloge programa potrebno je poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici. Na vanjskoj stranici omotnice obavezno treba navesti: 
1. naziv i adresa prijavitelja
2. naznaku “ P O Z I V za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti,sportu, i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2016. godinu“- ne otvaraj
3. područje programa (kultura, sport, tehnička kultura ili prosvjeta)

Prijave programa/projekata koje ne udovoljavaju formalnim uvjetima javnog poziva (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu propisanu dokumentaciju ili prijave podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovog javnog poziva) neće biti upućene u stručno ocjenjivanje o čemu će udruge biti pismeno obaviještene. Utvrđivanje udovoljavaju li dostavljene prijave propisane uvjete Javnog poziva zadatak je povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva. Ocjenu prijava koje su ispunile propisane uvjete javnog poziva izvršit će povjerenstvo za ocjenjivanje prijava.

IV.
Zadarska županija i Udruga kojoj su dodijeljena financijska sredstva za programe/projekte udruga u 2016. godini sklapaju ugovor o financijskoj potpori.

KLASA: 600-01/15-01/19
URBROJ:2198/1-04/1-15-1
Zadar, 25. rujna 2015. godine


Više informacija na linku: