Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća

Objavljeno: 27.02.2015

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov održati će se dana 10. ožujka 2015. g. s početkom u 17,00 sati u vijećnici Općine Sv. Filip i Jakov (zgrada Općine – 1. kat)

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
Općinsko vijeće
Klasa: 021-05/15-01/01
Urbroj: 2198/19 -03/01-15-1

Sv. Filip i Jakov, 27. veljače 2015.godine


VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV
Predmet: P o z i v za 12. sjednicu

Na temelju članka 35. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov («Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov» br. 02/14- pročišćeni tekst)i članka 100. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov («Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov, broj 02/14 – pročićeni tekst) sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov 

za dan 10. ožujka ( utorak ) 2015. g. s početkom u 17, 00 sati u vijećnici Općine Sv. Filip i Jakov (zgrada Općine – 1. kat) 
Za sjednicu predlažem slijedeći 

D N E V N I R E D:

1. Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća
2. Polugodišnje Izvjeće općinskog načelnika o radu za lipanj – prosinac 2014.godine
3. Vijećnička pitanja i odgovori
4. Godišnji obračun proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za razdoblje siječanj –prosinac 2014.godine
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014.godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu
8. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Sv. Filip i Jakov za razdoblje od 2014. do 2020.godine
9. Prijedlog Odluke o visini naknade za osnivanje služnosti na javnim površinama kojima upravlja i nekretninama u vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov
10. Prjedlog Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja (STRATEGIJE RAZVOJA) Općine Sv. Filip i Jakov
11. Prijedlog odluke o usvajanju Revizije Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Sv. Filip i Jakov
12. Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Sv. Filip i Jakov
13. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sv. Filip i Jakov za 2014.godinu
14. Smjernice za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na području Općine Sv . Filip i Jakov za 2015.godinu
15. Prijedlog Odluke o donošenju 3. Izmjena i dopuna PPUO-A Sv. Fiip i Jakov
16. Prijedlog Odluke o donošenju UPU-a građevinskog područja Sv. Petra (Plan 4)
17. Prijedlog Odluke o izradi UPU-a proširenja groblja u Sikovu
18. Prijedlog Odluke o donošenju UPU proširenja groblja Sv. Petar
19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopune Odluke o izradi UPU obalnog pojasa Sv. Filip i Jakov
20. Prijedlog Odluke o proglašenju nerazvrstanih cesta (k.o. Filipjakov)
21. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste 
22. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
23. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
24. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o porezima i prirezu na dohodak
25. Prijedlog mjera pomoći poduzetnicima
26. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za uporabu javnih površina

Molimo Vas da se sjednici obvezno odazovete , a eventualnu spriječenost opravdate na telefon: 389-800.


PREDSJEDNIK VIJEĆA

Igor Pedisić