ODLUKU O RADU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV U SVEZI S POJAVOM KORONAVIRUSA COVID-19

Objavljeno: 15.11.2021

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski načelnik

KLASA: 501-05 / 21-01/02

URBROJ: 2198/19-01-21-01

Sv. Filip i Jakov, 15. studenog 2021. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19), članka 48. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov, točke XII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21), Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov , donosi sljedeću

ODLUKU

O RADU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV U SVEZI S POJAVOM KORONAVIRUSA COVID-19

I.

Sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21), ovom Odlukom daju se sljedeće upute za rad u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov.

II.

U službene prostorije općine Sveti Filip i Jakov moguć je ulazak i boravak bez obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 sljedećim osobama:

  1. 1. dužnosnicima, službenicima i namještenicima koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 koji su predočili nadređenom pročelniku, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19;
  2. dužnosnicima, službenicima i namještenicima koji najmanje dva puta u sedam dana posjeduju odgovarajući dokaz o negativnom testu na virus SARS-CoV-2, koji su predočili nadređenom pročelniku, prilikom dolaska na posao osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19;
  3. 3. stanovnicima koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju (negativni test na virus SARS-CoV-2) koji su uz predočenje osobne iskaznice predočili ovlaštenoj osobi općine Sveti Filip i Jakov, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

III.

Stanovnici iz točke II. podtočke 3. ove Odluke koji odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju (negativni test na virus SARS-CoV-2) ovlaštenoj osobi Općine Sveti Filip i Jakov ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov.

Ovlaštena osoba Općine Sveti Filip i Jakov je svaki službenik i namještenik Općine koji prvi dolazi u kontakt s građaninom prilikom njegovog dolaska u službene prostorije Općine.

IV.

Drugi odgovarajući dokazi o testiranju na virus SARS-CoV-2, o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 su dokazi navedeni u točki VII. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21).

V.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je i ovlašten zatražiti od službenika i namještenika kojima je nadređen dostavu dokaza o posjedovanju dokaza iz točke II. podtočke 1. ili 2. ovog Protokola.

Službenici i namještenici dužni su nadređenom pročelniku dostaviti dokaze iz točke II. podtočke 1. ili 2. ovog Protokola.

VI.

Testiranje na virus SARS-CoV-2, za potrebe dolaska na posao za dužnosnike, službenike i namještenike Općine organizirat će se u Ordinaciji opće medicine Ante Grbin, dr. med.

Prilikom dolaska na testiranje na navedenu lokaciju dužnosnik, službenik, namještenik je dužan dati svoje osobne podatke: ime i prezime, svoj OIB i naziv poslodavca.

Dužnosnik, službenik, namještenik Općine koji zbog opravdanih razloga (mjesto rada ili boravišta izvan Općine) testiranje ne može obavljati u Općini Sveti Filip i Jakov testiranje može obaviti izvan Općine kod ovlaštenih ustanova i laboratorija, a trošak testiranja za potrebe dolaska na posao će im refundirati Općina Sveti Filip i Jakov na njihov zahtjev.

VII.

Službenici i namještenici Općine Sveti Filip i Jakov koji odbijaju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz nadređenom pročelniku, ne mogu boraviti u radnim prostorijama u kojima se obavlja rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine.

VIII.

Odsutnost djelatnika s rada zbog odbijanja testiranja odnosno odbijanja predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o testiranju na virus SARS-CoV-2, o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 nadređenom pročelniku ,smatra se neopravdanim izostankom s posla.

IX.

Sve pojedinačne upute i naloge djelatnicima pojedinih upravnih tijela davati će Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela .

Pročelnik je dužan s ovom Odlukom upoznati djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela.

X.

Ova Odluka će se objaviti na mrežnoj stranici Općine Sveti Filip i Jakov.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 16. studenog 2021. godine i vrijedi do opoziva.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Pelicarić

Odluka u svezi s pojavom koronavirusa COVID 19.pdf