Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o predmetu nabave „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Sveti Filip i Jakov“

Objavljeno: 28.12.2017

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

OIB: 57113796391

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA: 406-01/17-02/01

URBROJ: 2198/19-03-04/03-17-06

Sv. Filip i Jakov, 10. siječnja 2018.

 

SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Predmet: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o predmetu nabave „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Sveti Filip i Jakov“ OPJN RD 01/18

              - obavijest, izdaje se

 

Općina Sveti Filip i Jakov priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave  „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Sveti Filip i Jakov“. Ista se provodi u sklopu EU projekta pod nazivom „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov“. Naime, Općina Sveti Filip i Jakov dana 3.11.2017. potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“ referentne oznake KK.06.3.1.03.0028 ukupne vrijednosti 2.967.554,78 HRK. Projekt je sufinanciran EU sredstvima u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 2.451.917,88 HRK.

 

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavu (NN 120/16), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

 

Sukladno stupanju na snagu Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) od 1. siječnja 2018. godine i predmetnoj nabavi koja će se objaviti u EOJN RH pristupa se objavi prethodnog kako propisuje čl. 9. predmetnog Pravilnika:

"Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Slijedom navedene odredbe, Općina Sveti Filip i Jakov kao Naručitelj će objaviti u EOJN RH navedenu dokumentaciju 10. siječnja 2018. godine za predmet nabave „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Sveti Filip i Jakov“, ev. br. nabave: OPJN RD 01/18.

 

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu dostaviti najkasnije do 18. siječnja 2018. u sklopu EOJN RH.

 

Naručitelj će objaviti Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

 

 

 

KONTAKT PODACI:

 

Darko Mikas, dipl. oec.

 

Općina Sveti Filip i Jakov

Adresa: Obala kralja Tomislava 16

23207 Sveti Filip i Jakov

E-mail: darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

Mobitel: 099/2603-486

Telefon: 023/389-808

Fax: 023/389-802

 

 

Sadržaj dokumentacije isključiva je odgovornost Općine Sveti Filip i Jakov.          

Dokumentacija o nabavi.docx

ESPD obrazac.docx

Trškovnik.xlsx

glavni projekt.rar

OBAVIJEST o prethodnom savjetovanju 28-12-2017.docx