MRRFEU sufinancira projekt Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta

Objavljeno: 07.03.2018

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u sklopu Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu (Program regionalne konkurentnosti i urbanog razvoja) je odobrilo sufinanciranje projekta Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov u iznosu od 302.883,98 kn.

Cilj projekta je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u sklopu Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu (Program regionalne konkurentnosti i urbanog razvoja) je odobrilo sufinanciranje projekta Izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov u iznosu od 302.883,98 kn.

Općina Sveti Filip i Jakov je dana 03. studenog 2017. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Građenje reciklažnih dvorišta“ referentne oznake KK.06.3.1.03.0028 ukupne vrijednosti 2.967.554,78 kuna. Projekt je sufinanciran EU sredstvima u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Kohezijskog fonda, a ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 2.451.917,88 kuna. Razdoblje provedbe projekta započinje 15. rujna 2017. godine i traje do dana završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije 15 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu tj. od 10. studenog 2017. godine. 

Cilj projekta je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Sveti Filip i Jakov, čime će se pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te smanjenju količine otpada koji se nepropisno odlaže na odlagališta, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17). Provedba projekta trajati će 15 mjeseci, a reciklažno dvorište biti će upisano u Očevidnik reciklažnih dvorišta, čime će Općina ispuniti zakonski uvjet o minimalnom broju reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika i kao takva pridonijeti povećanju stope recikliranja i zaštite okoliša te prvenstveno povećanju kvalitete života svih stanovnika na području Općine Sveti Filip i Jakov. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2016. godini je sufinancirao izradu projektne dokumentacije u 100%-tnom iznosu – 58.125 kn te je u namjenu istog ishođena pravomoćna građevinska dozvola. 

Buduće reciklažno dvorište Općine Sv. Filip i Jakov smješteno je na lokaciji iznad tzv. Banovih bora - oko 1.1 km zračne linije sjeveroistočno od centra naselja Sveti Filip i Jakov i Jadranske magistrale na katastarskoj čestici 1896/1, k.o. Sveti Filip i Jakov, veličine 3.025 m2. Prema prostornom planu Općine Sveti Filip i Jakov te njegovim izmjenama i dopunama (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov br. 2/02, 3/06, 2/14, 3/15), navedena parcela je predviđena za izgradnju površina infrastrukturnog sustava - reciklažnog dvorišta dok površina predviđena za smještaj reciklažnog dvorišta iznosi oko 1.758 m2. Reciklažno dvorište sastojati će se od asfalt – betonske prometno manipulativne površine, ograde sa kolnim ulazom – klizna vrata, mosne vage, kontejnera (portirnica sa sanitarnim čvorom), spremnika za razvrstavanje otpada te predviđene komunalne infrastrukture unutar same parcele kao što je balirka i sjekač granja.  Rad u reciklažnom dvorištu biti će organiziran na način da osoba zadužena za upravljanje reciklažnim dvorištem osigurava siguran i stručan prihvat i privremeno skladištenje otpada.  

U sklopu projekta biti će provedene informativno-obrazovne aktivnosti namijenjene javnosti i prilagođene ciljnim skupinama o važnosti sprječavanja nastanka otpada, njegovu odvajanju u kućanstvima kao i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Predviđene aktivnosti će podrazumijevati podjelu letaka, informativno-obrazovne aktivnosti za mještane, pravne osobe (obrtnike i poduzetnike) te informativno-obrazovne prezentacije za djecu osnovnoškolskog uzrasta i vrtićke dobi. 

                                                                                                                     

                                                             Darko Mikas, dipl. oec.
                          Voditelj projekta - Viši stručni suradnik za razvoj i društvene djelatnosti

                                 Adresa: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov
                                 
                                                            Mobitel: 099/2603-486
                                
                                                            Telefon: 023/389-808

                                                               Fax: 023/389-802
 
                                Web: www.opcina-svfilipjakov.hr www.strukturnifondovi.hr     
          
                        www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779 

                     Sadržaj objave isključiva je odgovornost Općine Sveti Filip i Jakov.