Ministarstvo uprave Republike Hrvatske: Općinskog referenduma o izgradnji luke neće biti

Objavljeno: 22.12.2015

Protiv ove Odluke nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske

Općinskog referenduma o izgradnji luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u Sv. Filipu i Jakovu ipak neće biti. Tako je odlučilo Ministarstvo uprave Republike Hrvatske, a potpisao ministar Arsen Bauk.

Građanska inicijativa "Za rivu" prikupila je za raspisivanje lokalnog referenduma protiv izgradnje luke u centru Sv. Filipa i Jakova, 929 potpisa, odnosno potpisalo je 22,21 posto od ukupno 4.183 birača, što je više od propisanih 20 posto. U provjeri valjanosti dostavljenih potpisa, koju je za Ministarstvo uprave izvršila tvrtka APIS IT d.o.o. Zagreb, utvrđeno je kako je ispravan 861 potpis, odnosno 20,6 posto, što znači da je prijedlog podnesen od dovoljnog broja birača te su organizatori vjerovali kako će referendum održati.

Ipak, odluku o neodržavanju referenduma Ministarstvo uprave poštom je dostavilo Organizacijskom odboru za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje lokalnog referenduma na adresu predsjednice Marije Rukavine, te Općini Sv. Filip i Jakov, predsjedniku Općinskog vijeća Igoru Pedisiću i općinskom načelniku Zoranu Pelicariću.

Dovoljan broj birača

U svom obrazloženju odluke o neispravnom Prijedlogu za raspisivanje referenduma s pitanjem: "Jeste li za izgradnju dijela obalnog pojasa - luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u naselju Sveti Filip i Jakov, kako je to predviđeno u Odluci o donošenju I. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sveti Filip i Jakov, donesenoj od Općinskog vijeća od 8. lipnja 2015. godine", Ministarstvo uprave je ustvrdilo dovoljan broj birača za održavanje referenduma, ali ne i pravnu osnovu odluke referenduma.

Što se tiče utvrđivanja ispravnosti referendumskog pitanja, odnosno je li pitanje sukladno odredbama Zakona navodi se kako je su u svrhu utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga zatražili mišljenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture koje je dopisom i odgovorilo:

"Iz zahtjeva za raspisivanje referenduma od 19. listopada 2015. i zaključaka Općinskog vijeća nije vidljivo radi li se o savjetovanom referendumu iz članka 24. stavka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ili o referendumu čija je odluka obvezatna za predstavničko tijelo iz stavka 8. istog članka pa bi u slučaju raspisivanja i održavanja referenduma pravni domet ostao nepoznat, odnosno ne bi se znalo je li odluka savjetodavna ili obvezujuća, a što je u protivnosti s predmetnim Zakonu."

"U predmetnom se slučaju ne radi o odlučivanju o prijedlogu statuta ili drugog općeg akta ili drugog pitanja u djelokruga predstavničkog tijela. Odluka o UPU-a uređenja obalnog pojasa u naselju Sv. Filip i Jakov već je donesena te je stupila na snagu... Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji ne može se raspisati referendum jer bi bio protivan odredbi članka 4. stavka 2. Zakona o referendumu jer Općinsko vijeće ima pravo donositi odluke o donošenju prostornih planova te njihovih izmjena i dopuna, a ne i odluka o zabrani provedbe prostornog plana koje je po svojoj pravnoj prirodi nisu odluke o donošenju prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna... Prema odredbi članka 24. stavka 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, provedba predmetnog referenduma bila bi bespredmetna, a odluka donesena na istome ne bi proizvodila nikakve pravne učinke."

Bez pravne osnove

Svoje mišljenje je dalo i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture: "Ako je luka u skladu s prostornim planom i uz sukladnost Vlade RH, lučka uprava je dužna predložiti promjenu akta o lučkom području ako to zahtijevaju razvojni, gospodarski, administrativni ili drugi razlozi.

"Lučka uprava Odlukom Županijske skupštine Zadarske županije prošireno je lučko područje luke Sv. Filip i Jakov na što je Vlada RH dala svoju suglasnost. Budući da UPU uređenja obalnog pojasa u naselju Sv. Filip i Jakov nije bio usklađen s PPU-om Općine, u smislu da je planirano uži obuhvat luke, bilo je potrebno donijeti izmjene i dopune istoga."

"Slijedom navedenog Ministarstvo uprave je predmetni Prijedlog za raspisivanje referenduma, iako podnesen od dovoljnog broja birača, nije ispravan te je donesena Odluka kao u izreci", piše u Odluci o neispravnom Prijedlogu za raspisivanje referenduma.

Ovom odlukom Ministarstva uprave su upoznati Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture te Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, a kako stoji u uputama o pravnom lijeku: "Protiv ove Odluke nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske."
 

http://www.zadarskilist.hr/clanci/22122015/referendum-o-gradnji-luke-u-sv-filipu-i-jakovu-nece-se-odrzati