JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru

Objavljeno: 23.03.2015

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na područjuOpćine Sv. Filip i Jakov za 2015. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 342-01/15-01/01
Urbroj: 2198/19-01-15-7
Sveti Filip i Jakov, 23. ožujak 2015. godine

Sukladno čl. 46 Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik“ Općine Sv. Filip i Jakov („Službene glasnik“ Općine Sv. Filip i Jakov br. 2/09, 1/13 i 2/14), čl. 7 Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14- u daljnjem tekstu Uredbe) te Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sv. Filip i Jakov za 2015. godinu („Službeni glasnik“ Općine Sv. Filip i Jakov broj 1/15 i 3/15), načelnik Općine Sv. Filip i Jakov objavljuje


JAVNI POZIV 
za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja
na pomorskom dobru na području
općine Sv. Filip i Jakov za 2015. godinu

I.
Pozivaju se zainteresirani pravni subjekti: pravne ili fizičke osobe, na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Sv. Filip i Jakov.

II.
Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja na tiskanom obrascu koji čini sastavni dio Uredbe.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti, dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru, dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva, te dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se Odobrenje traži za obavljanje djelatnosti sa brodicom/brodom).

III.
Rok za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja je 17. travnja 2015. godine.

IV.
Podnositelja zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim i potpunim te usklađenim s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sv. Filip i Jakov za 2015. godinu („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov broj 01/15 i 3/15) Vijeće će pozvati na uplatu određenog iznosa na ime naknade za koncesijsko odobrenje.


Načelnik
Zoran Pelicarić