JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA - POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Objavljeno: 12.02.2015

Uvidom u knjigovodstvene evidencije Općine Sv. Filip i Jakov uočeno je kako pojedini porezni obveznici nisu prijavili podatke o tvrtki/obrtu i ne izvršavaju uplatu porezne obveze, te ih ovim putem pozivamo da iste prijave, te da podmire poreznu obvezu u što kraćem roku.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 410-01/15-01/03
Urbroj: 2198/19-03-02/02-15-1
Sveti Filip i Jakov, 02. veljače 2015. godine

Sukladno čl. 42. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14) Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Filip i Jakov objavljuje


JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA
POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Člankom 42. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14), propisana je obveza plaćanja poreza na tvrtku ili naziv. Sukladno gore navedenom Zakonu, obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti.

Osobe iz prethodnog odlomka koje u svojem sastavu imaju poslovne jedinice (pogone, prodavaonice, radionice, prodajna mjesta), obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.

Odlukom o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak («Službeni glasnik“ Općine Sv. Filip i Jakov broj 14/14) propisana je obveza plaćanja poreza na tvrtku za pravne osobe u iznosu od 1.600,00 kuna godišnje, a fizičke osobe u iznosu od 800,00 kuna godišnje. Osobe (pravne i fizičke) registrirane u Općini Sveti Filip i Jakov, koji u svome sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta, skladišta) na području Općine Sveti Filip i Jakov za svaku izdvojenu poslovnu jedinicu plaćaju 50% propisanog poreza. Obveznici koji obavljaju djelatnost kraće od 6 mjeseci tijekom godine plaćaju 50% propisanog iznosa.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je tvrtku ili naziv, promjenu tvrtke ili naziva i svaku drugu promjenu koja utječe na visinu poreza prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov u roku od 15 dana od dana upisa u registar, odnosno nastale promjene. 
Slijedom gore navedenog, te uvidom u knjigovodstvene evidencije Općine Sv. Filip i Jakov uočeno je kako pojedini porezni obveznici nisu prijavili podatke o tvrtki/obrtu i ne izvršavaju uplatu porezne obveze, te ih ovim putem pozivamo da iste prijave, te da podmire poreznu obvezu u što kraćem roku.

PROČELNICA
Darnka Zorić dipl. iur

pnt.docx