JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA - POREZ NA POTROŠNJU

Objavljeno: 12.02.2015

Člankom 31. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je obveza plaćanja poreza na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, vinjaka, rakija, žestokih pića, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 410-01/15-01/02
Urbroj: 2198/19-03-02/02-15-1
Sveti Filip i Jakov, 02. veljače 2015. godine

Sukladno čl. 31. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14) Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Filip i Jakov objavljuje


JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA
POREZ NA POTROŠNJU

Člankom 31. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14. ), propisana je obveza plaćanja poreza na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, vinjaka, rakija, žestokih pića, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Nadalje, gore navedenim Zakonom propisano je kako je obveznik poreza na potrošnju fizička ili pravna osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Visina osnovice poreza na potrošnju propisana je Odlukom o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak («Službeni glasnik“ Općine Sv. Filip i Jakov broj 14/14), a čini je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima (bez PDV-a).

Sukladno Odluci o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak («Službeni glasnik“ Općine Sv. Filip i Jakov broj 14/14) porez na potrošnju se plaća Općini Sv. Filip i Jakov po stopi od 3% na osnovicu iz prethodnog odlomka, dok se obračun i uplata poreza vrše sukladno odredbama Zakona o PDV-u.

Analizom evidencija s kojima raspolaže Općina sv. Filip i Jakov uočena je pojava neprijavljivanja, obračuna i uplate poreza na potrošnju od strane pojedinih poreznih obveznika, kao i pojava neredovite dostave obrazaca PP-MI-PO, nadležnom Upravnom tijelu.

Člankom 89. stavkom 1. alineja 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je da će se svaka fizička ili pravna osoba porezni obveznik koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju u propisanom roku kazniti novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 25.000,00 Kn.

Na osnovi navedenog, molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili, izvršite obračun i uplatu poreza na potrošnju, te da se u buduće pridržavate obveze mjesečne dostave obrazaca PP-MI-PO kao i obračuna i uplate gore navedene porezne obveze.

PROČELNICA
Darnka Zorić dipl. iur

pnp.docx