JAVNI NATJEČAJ za podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov) I.

Objavljeno: 05.05.2022

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov) KLASA: 363-05/22-04/02, URBROJ: 2198-19-01-22-1 od 02. svibnja 2022. godine, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ

za podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov (Tržnica Sveti Filip i Jakov)

I.

Predmet Natječaja je davanje u podzakup javnih površina na području Općine Sv. Filip i Jakov za postavljanje kioska, štandova i banaka na mjesnoj tržnici uz Svetom Filipu i Jakovu te uvjete za njihovo postavljanje i korištenje.

Grafički dio plana čini sastavni dio ovog Natječaja i objavljen je na službenim web stranicama Općine Sv. Filip i Jakov https://www.opcina-svfilipjakov.hr/novost/sluzbeni-glasnik-broj-4/1063


Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:

 • osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja se natječe,
 • oznaku lokacije za koju se daje ponuda na natječaj,
 • ponuđeni iznos zakupnine izražen u kunama,
 • vrijeme za koje se traži u podzakup javna površina
 • namjenu, to jest djelatnost koja će se na javnoj površini obavljati.
 • potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja nastalih prema Općini Sveti Filip i Jakov, koja ne smije biti starija od 8 (osam) dana, od dana raspisivanja natječaja,
 • potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga, ne stariju od 30 (trideset) dana
 • potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja prema trgovačkim društvima, ustanovama i udrugama koje je osnivač/suosnivač Općina Sveti Filip i Jakov
 • original ili ovjerenu presliku Izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, odnosno original ili ovjerenu presliku Izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu, ne stariji od 30 (trideset) dana,
 • presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičku osobu.
 • presliku izvoda iz sudskog, odnosno obrtničkog registra, ili drugi jednakovrijedni dokument iz kojeg je razvidno da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je određena na javnoj površini za koju se natječe, u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne starijoj od šest mjeseci do dana objave natječaja; (obrtnicu ili Rješenje o upisu obrta u Obrtni registar ili Rješenje o upisu OPG-a u Registar poljoprivrednika)
 • dokaz o uplati jamčevine u iznos od 25% od utvrđene početne cijene koji se uplaćuje na žiro-račun HR0624020061842800003, poziv na broj HR68 7706 – OIB.

Uz ponudu sudionici natječaja moraju dostaviti:

IV.

Ponude se primaju u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku „Zadarski list“, a dostavljaju se Općini Sveti Filip i Jakov, Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj za podzakup javne površine – mjesto - ne otvaraj“ preporučenom pošiljkom ili dostavom na pisarnicu Općine Sveti Filip i Jakov.

Zadnji dan za dostavu ponuda putem pošte ili dostavom na pisarnicu je 19. svibnja 2022. godine.

Povjerenstvo ne razmatra nepotpune, nepravovaljane i neprecizne ponude ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje dospjele financijske obaveze prema Općini Sveti Filip i Jakov, Poreznoj upravi odnosno trgovačkim društvima, ustanovama i udrugama koje je osnivač/suosnivač Općina Sveti Filip i Jakov.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zapremljena na pisarnici Općine.

Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda. Ponuditelji koji povuku ponudu do trenutka javnog otvaranja ponuda imaju pravo na povrat jamčevine.

V.

Vrijeme na koje se površina daje u podzakup je maksimalno 1 godina.

VI.

Otvaranje ponuda održati će se u prostorijama Općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava br. 16, dana 24. svibnja 2022. godine, s početkom u 09:00 sati.

VII.

Sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 dana nakon otvaranja ponuda. Sudionicima javnog natječaja čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina će se vratiti nakon dovršetka natječaja, a najkasnije u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Sudioniku javnog natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunava se u utvrđeni iznos zakupnine.

Ako natjecatelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o podzakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a natječaj za tu lokaciju će se ponoviti.

VIII.

Rok za sklapanje Ugovora o podzakupu je 15 dana od obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Pelicarić

Sveti Filip i Jakov (tržnica).pdf

Natječaj za podzakup Tržnica.pdf