JAVI POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA - KOMUNALNA NAKNADA

Objavljeno: 12.02.2015

Člankom 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da su obveznici plaćanja komunalne naknade (vlasnici ili korisnici nekretnina) dužni u roku od 15 dana od dana nastanka obveze (izgradnja, kupnja) ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na području gdje se nekretnina nalazi (Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Filip i Jakov).

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 363-05/15-01/01
Urbroj: 2198/19-03-02/03-15-1
Sveti Filip i Jakov, 02. veljače 2015. godine

Sukladno čl. 22 Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 6/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Filip i Jakov objavljuje


JAVI POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA
KOMUNALNA NAKNADA

Člankom 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 6/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) propisano je da su obveznici plaćanja komunalne naknade (vlasnici ili korisnici nekretnina) dužni u roku od 15 dana od dana nastanka obveze (izgradnja, kupnja) ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na području gdje se nekretnina nalazi (Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Filip i Jakov).

Komunalna naknada prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave, a sredstva od iste namijenjena su za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta. 

Analizom evidencija kojima raspolaže Općina Sv. Filip i Jakov uočena je pojava neprijavljivanja nastanka obveze plaćanja komunalne naknade od strane pojedinih vlasnika ili korisnika nekretnina, posebice kod slučajeva promjene vlasnika nekretnine.

Zakonom je također propisano da će se svaka fizička ili pravna osoba koja ne prijavi nastanak obveze plaćanja komunalne naknade kazniti novčanom kaznom u visini godišnje obveze komunalne naknade.

Na osnovi navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili, na priloženom obrascu izvršite Zakonom propisanu obvezu prijave nastanka obveze plaćanja komunalne naknade na način da ispunjen obrazac dostavite na adresu: Općina Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23 207 Sv. Filip i Jakov.

Prilog: OBRAZAC – KOMUNALNA NAKNADA - PRIJAVA NASTANKA OBVEZE


PROČELNICA
Darnka Zorić dipl. iur

nkn.docx