J A V N I P O Z I V za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Sveti Filip i Jakov u 2022. godini

Objavljeno: 12.10.2021

Predmet ovoga poziva je prikupljanje prijava za financiranje/sufinanciranje projekata i programa javnih potreba u Općini Sveti Filip i Jakov u 2022. godini za koje će se osigurati financijska potpora iz Proračuna Općine.

Na Javni poziv se mogu prijaviti kandidati koji su:

 1. registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,

 2. imaju registrirano sjedište ili podružnicu i djeluju na području Općine Sveti Filip i Jakov,

 3. svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Općine Sveti Filip i Jakov.

III.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima uključuju sljedeća područja od javnog interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov:

 1. kultura,

 2. sport,

 3. socijalna skrb,

 4. zdravstvena zaštita i

 5. zaštita okoliša.

IV.

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programa/projekta su:

 • usklađenost s programskim načelima Općinskih projekata, odnosno usklađenost s mjerama na području kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i sl. iz Programa ukupnog razvoja Općine Sv. Filip i Jakov, županijskih/nacionalnih strategija, politika i/ili programa,

 • jasno iskazani ciljevi programa/projekta,

 • rad s korisnicima - neposredan rad s korisnicima iz lokalne zajednice, posebice s mlađom populacijom,

 • ostvaren potreban broj bodova temeljem Kriterija ocjenjivanja na temelju Pravilnika o ocjenjivanju javnih potreba Općine Sv. Filip i Jakov,

 • infrastruktura - postojanje materijalne (prostor, oprema) i stručne (organizacija, ljudski resursi) infrastrukture za provedbu programa/projekta,

 • usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Općine Sv. Filip i Jakov i njihova uključenost u razvoj i praćenje,

 • novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema,

 • uključivanje volontera i suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Općine Sv. Filip i Jakov, osigurani resursi za provedbu projekta/programa,

 • obuhvat korisnika – kvantitativni (broj korisnika) i kvalitativni (jasno definirana ciljana skupina koju se programom/projektom zahvaća),

 • uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Općine Sv. Filip i Jakov (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popraćenost, itd.),

 • sufinanciranje iz drugih izvora (županije, ministarstva, zaklade, EU fondovi, privatni donatori, itd).V.

Obvezni obrasci za prijavu su:

 1. obrazac prijave,

 2. izvadak iz registra (ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u registru udruga) o upisu u sudski ili drugi registar (ustanova, udruga i dr.) sa svim kasnijim izmjenama u registraciji iz kojeg je vidljivo da je osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja u kojem se podnosi prijava te usklađena sa važećom zakonskom regulativom,

 3. preslika ovjerenog zapisnika sa posljednje Skupštine udruge ili drugog upravljačkog tijela,

 4. izjava o istinosti podataka,

 5. izjava o partnerstvu – ukoliko je primjenjiv, obvezatan ukoliko je predviđeno partnerstvo.

VI.

Prijave se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno do (uključujući) 12. studenog 2021. godine sa naznakom

JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba

društvenih djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov u 2022. g.

NE OTVARATI -


na sljedeću adresu:

Općina Sveti Filip i Jakov, JUO – Odsjek za razvoj i društvene djelatnosti

Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov


ili elektronskim putem na e-mail adresu:

darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

VII.

Prijave koje ne udovoljavaju prethodno navedenim uvjetima, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene, nečitke ili pristignu izvan roka neće se razmatrati niti će se uvrstiti u Programe javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sv. Filip i Jakov za 2022. godinu.

Po izvršenoj procjeni i prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje Načelnik Općine Sv. Filip i Jakov predlaže programe financiranja Općinskom vijeću koje donosi konačnu odluku o financiranju prilikom usvajanja Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu i Programa javnih potreba za pojedina područja za 2022. godinu.


VIII.

Svaki se zainteresirani kandidat može obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu – Odsjeku za razvoj i društvene djelatnosti u svezi otklanjanja eventualnih nejasnoća oko raspisanog Javnog poziva (Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov) svakim radnim danom od 08:00 do 12:00 sati, na broj telefona 023/389-808 ili putem e-maila: darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr .


Općina Sveti Filip i Jakov

IZJAVA o istinitosti podataka.docx

IZJAVA o partnerstvu.doc

JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za fin. javnih potreba dr. dj. OSVFJ u 2022. godini.docx

P R I J A V N I C A za financiranje javnih potreba 2022 OSFJ.doc